&C Trendbook 2019

Volkskrant V Zomer Magazine July 2018

&C Magazine July 2018

&C Magazine July 2018

Parool May 2018

&C Magazine June 2018

Parool May 2018

Cosmopolitan May 2018

&C Magazine March 2018

Volkskrant Magazine January  2018

&C Magazine January 2018

Ps van de Week Parool December 2017

&C Magazine December 2017

Volkskrant Magazine September 2017

Parool 28 April 2017

Ps van de Week Parool March 2017

Volkskrant V 24 January 2017

Volkskrant Magazine December 2016

Ps van de Week Parool September 2016

Ps van de Week Parool August 2016

Ps Parool August 2016

Volkskrant Magazine July 2016

Ps Parool May 2016

Volkskrant Magazine May 2016

Volkskrant Magazine 20 February 2016

Ps Parool 17 February 2016